Sản phẩm

Tìm kiếm

Bơm điện tử

 • Bơm định lượng kiểu điện tử 10 lít/h LCC4 S2
  Bơm định lượng kiểu điện tử 10 lít/h LCC4 S2
  MS: TV-LCC4-2423
  Tên:Bơm định lượng kiểu điện tử 10 lít/h LCC4 S2
  Giá: Call
  TV-LCC4-2423
  Pulsafeeder / Mỹ
  10 lít/h - 3.5bar - 130W
  0, Call VND/Máy
 • Bơm định lượng kiểu điện tử 30 lít/h LDH4 S2
  Bơm định lượng kiểu điện tử 30 lít/h LDH4 S2
  MS: TV-LDH4-2424
  Tên:Bơm định lượng kiểu điện tử 30 lít/h LDH4 S2
  Giá: Call
  TV-LDH4-2424
  Pulsafeeder / Mỹ
  30 lít/h - 2.6bar - 130W
  0, Call VND/Máy
 • Bơm định lượng kiểu bơm điện tử LD03 S2 (24/24h)
  Bơm định lượng kiểu bơm điện tử LD03 S2 (24/24h)
  MS: TV-LD03-1177
  Tên:Bơm định lượng kiểu bơm điện tử LD03 S2 (24/24h)
  Giá: 3,750,000
  TV-LD03-1177
  Pulsafeeder / Mỹ
  1.9 lít/h - 5.6 bar
  3,750,000, 3,750,000 VND/Máy
 • Bơm định lượng kiểu điện tử LD04 S2 (24/24h)
  Bơm định lượng kiểu điện tử LD04 S2 (24/24h)
  MS: TV-LD04-1178
  Tên:Bơm định lượng kiểu điện tử LD04 S2 (24/24h)
  Giá: 3,800,000
  TV-LD04-1178
  Pulsafeeder / Mỹ
  3.8 lít/h - 5.6 bar
  3,800,000, 3,800,000 VND/Máy
 • Bơm định lượng kiểu điện tử LD54 (24/24h)
  Bơm định lượng kiểu điện tử LD54 (24/24h)
  MS: TV-LD54-1179
  Tên:Bơm định lượng kiểu điện tử LD54 (24/24h)
  Giá: 3,618,000
  TV-LD54-1179
  Pulsafeeder / Mỹ
  4.7 lít/h - 5.6 bar
  3,618,000, 3,618,000 VND/Máy
 • Bơm định lượng kiểu điện tử LD64 S2 (24/24h)
  Bơm định lượng kiểu điện tử LD64 S2 (24/24h)
  MS: TV-LD64-1180
  Tên:Bơm định lượng kiểu điện tử LD64 S2 (24/24h)
  Giá: 4,350,000
  TV-LD64-1180
  Pulsafeeder / Mỹ
  11 lít/h - 5.6 bar
  4,350,000, 4,350,000 VND/Máy
 • Bơm định lượng kiểu điện tử LPG4S2 (24/24h)
  Bơm định lượng kiểu điện tử LPG4S2 (24/24h)
  MS: TV-LPG4-1181
  Tên:Bơm định lượng kiểu điện tử LPG4S2 (24/24h)
  Giá: 14,500,000
  TV-LPG4-1181
  Pulsafeeder / Mỹ
  6.6 lít/h - 10 bar
  14,500,000, 14,500,000 VND/Máy
 • Bơm định lượng kiểu điện tử LPD4S2 (24/24h)
  Bơm định lượng kiểu điện tử LPD4S2 (24/24h)
  MS: TV-LPD4-1182
  Tên:Bơm định lượng kiểu điện tử LPD4S2 (24/24h)
  Giá: 11,000,000
  TV-LPD4-1182
  Pulsafeeder / Mỹ
  3.4 lít/h - 10 bar
  11,000,000, 11,000,000 VND/Máy
 • Bơm định lượng kiểu điện tử LPH5S2 (24/24h)
  Bơm định lượng kiểu điện tử LPH5S2 (24/24h)
  MS: TV-LPH5-1183
  Tên:Bơm định lượng kiểu điện tử LPH5S2 (24/24h)
  Giá: 16,900,000
  TV-LPH5-1183
  Pulsafeeder / Mỹ
  11.9 lít/h - 10 bar
  16,900,000, 16,900,000 VND/Máy
 • Bơm định lượng kiểu điện tử LEH6
  Bơm định lượng kiểu điện tử LEH6
  MS: TV-LEH6-1195
  Tên:Bơm định lượng kiểu điện tử LEH6
  Giá: 6,550,000
  TV-LEH6-1195
  Pulsafeeder / Mỹ
  18.9L/h - 7bar
  6,550,000, 6,550,000 VND/Máy
 • Bơm định lượng kiểu điện tử LEG7
  Bơm định lượng kiểu điện tử LEG7
  MS: TV-LEG7-1196
  Tên:Bơm định lượng kiểu điện tử LEG7
  Giá: 7,315,000
  TV-LEG7-1196
  Pulsafeeder / Mỹ
  59.9L/h - 5 bar
  7,315,000, 7,315,000 VND/Máy
 • Bơm định lượng kiểu điện tử LEJ7
  Bơm định lượng kiểu điện tử LEJ7
  MS: TV-LEJ7-1197
  Tên:Bơm định lượng kiểu điện tử LEJ7
  Giá: 7,258,000
  TV-LEJ7-1197
  Pulsafeeder / Mỹ
  37.9 L/ giờ - 5.5bar
  7,258,000, 7,258,000 VND/Máy
 • Bơm định lượng kiểu điện tử LEC6
  Bơm định lượng kiểu điện tử LEC6
  MS: TV-LEC6-1198
  Tên:Bơm định lượng kiểu điện tử LEC6
  Giá: 678,000
  TV-LEC6-1198
  Pulsafeeder / Mỹ
  23.5L/h - 5 bar
  678,000, 678,000 VND/Máy
 • Bơm định lượng kiểu điện tử 10bar LB02
  Bơm định lượng kiểu điện tử 10bar LB02
  MS: TV-LB02-1199
  Tên:Bơm định lượng kiểu điện tử 10bar LB02
  Giá: 9,300,000
  TV-LB02-1199
  Pulsafeeder / Mỹ
  0.9 Lít/h - 10 bar
  9,300,000, 9,300,000 VND/Máy
 • Bơm định lượng kiểu điện tử LBC3
  Bơm định lượng kiểu điện tử LBC3
  MS: TV-LBC3-1200
  Tên:Bơm định lượng kiểu điện tử LBC3
  Giá: 10,900,000
  TV-LBC3-1200
  Pulsafeeder / Mỹ
  1.7 lít/h - 17bar
  10,900,000, 10,900,000 VND/Máy
 • Bơm định lượng kiểu điện tử LPG4S
  Bơm định lượng kiểu điện tử LPG4S
  MS: TV-LPG4-1201
  Tên:Bơm định lượng kiểu điện tử LPG4S
  Giá: 14,500,000
  TV-LPG4-1201
  Pulsafeeder / Mỹ
  6.6 lít/h - 10 bar
  14,500,000, 14,500,000 VND/Máy
 • Bơm định lượng kiểu điện tử LBC4
  Bơm định lượng kiểu điện tử LBC4
  MS: TV-LBC4-1202
  Tên:Bơm định lượng kiểu điện tử LBC4
  Giá: 4,500,000
  TV-LBC4-1202
  Pulsafeeder / Mỹ
  7.6 lít/h - 3.3bar
  4,500,000, 4,500,000 VND/Máy
Sản phẩm đã xem
0Sản phẩm