Sản phẩm

Tìm kiếm

Cáp Vải

 • Cáp vải cẩu hàng bản dẹp dạng vòng tròn
  Cáp vải cẩu hàng bản dẹp dạng vòng tròn
  MS: TV-CV3T-1401
  Tên:Cáp vải cẩu hàng bản dẹp dạng vòng tròn
  Giá: 800,000
  TV-CV3T-1401
  Myung Sung / Hàn Quốc
  3 Tấn - 6 Mét (C/O, C/Q)
  800,000, 800,000 VND/Sợi
 • Cáp vải cẩu hàng bản dẹp dạng vòng tròn
  Cáp vải cẩu hàng bản dẹp dạng vòng tròn
  MS: TV-CV3T-1402
  Tên:Cáp vải cẩu hàng bản dẹp dạng vòng tròn
  Giá: 1,240,000
  TV-CV3T-1402
  Myung Sung / Hàn Quốc
  5 Tấn - 6 Mét (C/O, C/Q)
  1,240,000, 1,240,000 VND/Sợi
 • Cáp vải cẩu hàng bản dẹp dạng 2 đầu mắt
  Cáp vải cẩu hàng bản dẹp dạng 2 đầu mắt
  MS: TV-CV2T-1403
  Tên:Cáp vải cẩu hàng bản dẹp dạng 2 đầu mắt
  Giá: 280,000
  TV-CV2T-1403
  Myung Sung / Hàn Quốc
  2 Tấn - 3 Mét
  280,000, 280,000 VND/Sợi
 • Cáp vải cẩu hàng bản dẹp dạng 2 đầu mắt
  Cáp vải cẩu hàng bản dẹp dạng 2 đầu mắt
  MS: TV-CV2T-1404
  Tên:Cáp vải cẩu hàng bản dẹp dạng 2 đầu mắt
  Giá: 566,000
  TV-CV2T-1404
  Myung Sung / Hàn Quốc
  2 Tấn - 6 Mét (C/O, C/Q)
  566,000, 566,000 VND/Sợi
 • Cáp vải cẩu hàng bản dẹp dạng 2 đầu mắt
  Cáp vải cẩu hàng bản dẹp dạng 2 đầu mắt
  MS: TV-CV2T-1405
  Tên:Cáp vải cẩu hàng bản dẹp dạng 2 đầu mắt
  Giá: 1,520,000
  TV-CV2T-1405
  Myung Sung / Hàn Quốc
  5 Tấn - 6 Mét (C/O, C/Q)
  1,520,000, 1,520,000 VND/Sợi
 • Cáp vải cẩu hàng bản dẹp dạng 2 đầu mắt
  Cáp vải cẩu hàng bản dẹp dạng 2 đầu mắt
  MS: TV-CV2T-1406
  Tên:Cáp vải cẩu hàng bản dẹp dạng 2 đầu mắt
  Giá: 2,619,000
  TV-CV2T-1406
  Myung Sung / Hàn Quốc
  10 Tấn - 6 Mét (C/O, C/Q)
  2,619,000, 2,619,000 VND/Sợi
 • Cáp vải cẩu hàng bản dẹp dạng 2 đầu mắt
  Cáp vải cẩu hàng bản dẹp dạng 2 đầu mắt
  MS: TV-CV2T-1407
  Tên:Cáp vải cẩu hàng bản dẹp dạng 2 đầu mắt
  Giá: 2,025,000
  TV-CV2T-1407
  Myung Sung / Hàn Quốc
  6 Tấn - 10 Mét (C/O, C/Q)
  2,025,000, 2,025,000 VND/Sợi
 • Cáp vải cẩu hàng bản dẹp dạng 2 đầu mắt
  Cáp vải cẩu hàng bản dẹp dạng 2 đầu mắt
  MS: TV-CV2T-1408
  Tên:Cáp vải cẩu hàng bản dẹp dạng 2 đầu mắt
  Giá: Call
  TV-CV2T-1408
  Myung Sung / Hàn Quốc
  8 Tấn - 6 Mét (C/O, C/Q)
  0, Call VND/Sợi
 • Cáp vải cẩu hàng bản dẹp dạng 2 đầu mắt
  Cáp vải cẩu hàng bản dẹp dạng 2 đầu mắt
  MS: TV-CV2T-1409
  Tên:Cáp vải cẩu hàng bản dẹp dạng 2 đầu mắt
  Giá: Call
  TV-CV2T-1409
  Myung Sung / Hàn Quốc
  10 Tấn - 3 Mét (C/O, C/Q)
  0, Call VND/Sợi
 • Cáp vải cẩu hàng bản dẹp dạng 2 đầu mắt
  Cáp vải cẩu hàng bản dẹp dạng 2 đầu mắt
  MS: TV-CV2T-1410
  Tên:Cáp vải cẩu hàng bản dẹp dạng 2 đầu mắt
  Giá: Call
  TV-CV2T-1410
  Myung Sung / Hàn Quốc
  10 Tấn - 4 Mét (C/O, C/Q)
  0, Call VND/Sợi
 • Cáp vải cẩu hàng bản dẹp dạng 2 đầu mắt
  Cáp vải cẩu hàng bản dẹp dạng 2 đầu mắt
  MS: TV-CV2T-1411
  Tên:Cáp vải cẩu hàng bản dẹp dạng 2 đầu mắt
  Giá: Call
  TV-CV2T-1411
  Myung Sung / Hàn Quốc
  3 Tấn - 3 Mét (C/O, C/Q)
  0, Call VND/Sợi
 • Cáp vải cẩu hàng bản dẹp dạng 2 đầu mắt
  Cáp vải cẩu hàng bản dẹp dạng 2 đầu mắt
  MS: TV-CV2T-1412
  Tên:Cáp vải cẩu hàng bản dẹp dạng 2 đầu mắt
  Giá: 800,000
  TV-CV2T-1412
  Myung Sung / Hàn Quốc
  3 Tấn - 6 Mét (C/O, C/Q)
  800,000, 800,000 VND/Sợi
 • Dây cáp thép IWRC - Lõi thép
  Dây cáp thép IWRC - Lõi thép
  MS: TV-DCT2-1437
  Tên:Dây cáp thép IWRC - Lõi thép
  Giá: 200,000
  TV-DCT2-1437
  Đang cập nhật / Ấn Độ
  Φ28 - 6x36
  200,000, 200,000 VND/Mét
Sản phẩm đã xem
0Sản phẩm