Sản phẩm

Tìm kiếm

Khớp nối khí

 • Khớp nối nhanh cho dây 22-DPH
  Khớp nối nhanh cho dây 22-DPH
  MS: TV-22DP-1726
  Tên:Khớp nối nhanh cho dây 22-DPH
  Giá: 30,000
  TV-22DP-1726
  Kawasaki / Nhật bản
  1/4" - 9mm
  30,000, 30,000 VND/Cái
 • Khớp nối nhanh cho ống dùng răng trong 22-DSF
  Khớp nối nhanh cho ống dùng răng trong 22-DSF
  MS: TV-22DS-1727
  Tên:Khớp nối nhanh cho ống dùng răng trong 22-DSF
  Giá: 100,000
  TV-22DS-1727
  Kawasaki / Nhật bản
  1/4" - 26mm
  100,000, 100,000 VND/Cái
 • Khớp nối nhanh cho ống, răng trong 23-DPF
  Khớp nối nhanh cho ống, răng trong 23-DPF
  MS: TV-23DP-1728
  Tên:Khớp nối nhanh cho ống, răng trong 23-DPF
  Giá: 36,000
  TV-23DP-1728
  Kawasaki / Nhật bản
  3/8" - 19 mm
  36,000, 36,000 VND/Cái
 • Khớp nối nhanh cho dây 23-DPH
  Khớp nối nhanh cho dây 23-DPH
  MS: TV-23DP-1729
  Tên:Khớp nối nhanh cho dây 23-DPH
  Giá: 36,000
  TV-23DP-1729
  Kawasaki / Nhật bản
  3/8" - 11.3 mm
  36,000, 36,000 VND/Cái
 • Khớp nối nhanh cho ống, răng ngoài 23-DPM
  Khớp nối nhanh cho ống, răng ngoài 23-DPM
  MS: TV-23DP-1730
  Tên:Khớp nối nhanh cho ống, răng ngoài 23-DPM
  Giá: 36,000
  TV-23DP-1730
  Kawasaki / Nhật bản
  3/8" - 19 mm
  36,000, 36,000 VND/Cái
 • Khớp nối nhanh cho ống, răng trong 23-DSF
  Khớp nối nhanh cho ống, răng trong 23-DSF
  MS: TV-23DS-1731
  Tên:Khớp nối nhanh cho ống, răng trong 23-DSF
  Giá: 105,000
  TV-23DS-1731
  Kawasaki / Nhật bản
  1/4" - 26 mm
  105,000, 105,000 VND/Cái
 • Khớp nối nhanh cho ống, răng ngoài 23-DSM
  Khớp nối nhanh cho ống, răng ngoài 23-DSM
  MS: TV-23DS-1732
  Tên:Khớp nối nhanh cho ống, răng ngoài 23-DSM
  Giá: 105,000
  TV-23DS-1732
  Kawasaki / Nhật bản
  3/8"
  105,000, 105,000 VND/Cái
 • Khớp nối nhanh cho ống, răng trong 24-DPF
  Khớp nối nhanh cho ống, răng trong 24-DPF
  MS: TV-24DP-1733
  Tên:Khớp nối nhanh cho ống, răng trong 24-DPF
  Giá: 60,000
  TV-24DP-1733
  Kawasaki / Nhật bản
  1/2" - 26 mm
  60,000, 60,000 VND/Cái
 • Khớp nối nhanh cho dây 24-DPH
  Khớp nối nhanh cho dây 24-DPH
  MS: TV-24DP-1734
  Tên:Khớp nối nhanh cho dây 24-DPH
  Giá: 48,000
  TV-24DP-1734
  Kawasaki / Nhật bản
  1/2" - 18 mm
  48,000, 48,000 VND/Cái
 • Khớp nối nhanh cho ống, răng ngoài 24-DPM
  Khớp nối nhanh cho ống, răng ngoài 24-DPM
  MS: TV-24DP-1735
  Tên:Khớp nối nhanh cho ống, răng ngoài 24-DPM
  Giá: 48,000
  TV-24DP-1735
  Kawasaki / Nhật bản
  1/2" - 21 mm
  48,000, 48,000 VND/Cái
 • Khớp nối nhanh cho ống, răng trong 24-DSF
  Khớp nối nhanh cho ống, răng trong 24-DSF
  MS: TV-24DS-1736
  Tên:Khớp nối nhanh cho ống, răng trong 24-DSF
  Giá: 140,000
  TV-24DS-1736
  Kawasaki / Nhật bản
  1/2" - 26mm
  140,000, 140,000 VND/Cái
 • Khớp nối nhanh cho ống, răng ngoài 24-DSM
  Khớp nối nhanh cho ống, răng ngoài 24-DSM
  MS: TV-24DS-1737
  Tên:Khớp nối nhanh cho ống, răng ngoài 24-DSM
  Giá: 130,000
  TV-24DS-1737
  Kawasaki / Nhật bản
  1/2" - 26 mm
  130,000, 130,000 VND/Cái
 • Khớp nối nhanh cho ống, răng trong 44-DPF
  Khớp nối nhanh cho ống, răng trong 44-DPF
  MS: TV-44DP-1738
  Tên:Khớp nối nhanh cho ống, răng trong 44-DPF
  Giá: 100,000
  TV-44DP-1738
  Kawasaki / Nhật bản
  1/2" - 27mm
  100,000, 100,000 VND/Cái
 • Khớp nối nhanh cho dây 44-DPH
  Khớp nối nhanh cho dây 44-DPH
  MS: TV-44DP-1739
  Tên:Khớp nối nhanh cho dây 44-DPH
  Giá: 95,000
  TV-44DP-1739
  Kawasaki / Nhật bản
  1/2" - 15mm
  95,000, 95,000 VND/Cái
 • Khớp nối nhanh cho ống, răng ngoài 44-DPM
  Khớp nối nhanh cho ống, răng ngoài 44-DPM
  MS: TV-44DP-1740
  Tên:Khớp nối nhanh cho ống, răng ngoài 44-DPM
  Giá: 95,000
  TV-44DP-1740
  Kawasaki / Nhật bản
  1/2" - 22mm
  95,000, 95,000 VND/Cái
 • Khớp nối nhanh cho ống, răng trong 44-DSF
  Khớp nối nhanh cho ống, răng trong 44-DSF
  MS: TV-44DS-1741
  Tên:Khớp nối nhanh cho ống, răng trong 44-DSF
  Giá: 306,000
  TV-44DS-1741
  Kawasaki / Nhật bản
  1/2" - 36mm
  306,000, 306,000 VND/Cái
 • Khớp nối nhanh cho ống, răng ngoài 44-DSM
  Khớp nối nhanh cho ống, răng ngoài 44-DSM
  MS: TV-44DS-1742
  Tên:Khớp nối nhanh cho ống, răng ngoài 44-DSM
  Giá: 306,000
  TV-44DS-1742
  Kawasaki / Nhật bản
  1/2" - 36mm
  306,000, 306,000 VND/Cái
 • Khớp nối nhanh cho ống, răng trong 46-DPF
  Khớp nối nhanh cho ống, răng trong 46-DPF
  MS: TV-46DP-1743
  Tên:Khớp nối nhanh cho ống, răng trong 46-DPF
  Giá: 131,000
  TV-46DP-1743
  Kawasaki / Nhật bản
  3/4" - 32mm
  131,000, 131,000 VND/Cái
 • Khớp nối nhanh cho dây 46-DPH
  Khớp nối nhanh cho dây 46-DPH
  MS: TV-46DP-1744
  Tên:Khớp nối nhanh cho dây 46-DPH
  Giá: 131,000
  TV-46DP-1744
  Kawasaki / Nhật bản
  3/4" - 21mm
  131,000, 131,000 VND/Cái
 • Khớp nối nhanh cho ống, răng ngoài 46-DPM
  Khớp nối nhanh cho ống, răng ngoài 46-DPM
  MS: TV-46DP-1745
  Tên:Khớp nối nhanh cho ống, răng ngoài 46-DPM
  Giá: 131,000
  TV-46DP-1745
  Kawasaki / Nhật bản
  3/4" - 29mm
  131,000, 131,000 VND/Cái
Total: 28
Sản phẩm đã xem
0Sản phẩm