Sản phẩm

Tìm kiếm

Máy Bơm

 • Máy bơm STA-RITE SUPERMAX 2.0 HP
  Máy bơm STA-RITE SUPERMAX 2.0 HP
  MS: TV-SUPE-5416
  Tên:Máy bơm STA-RITE SUPERMAX 2.0 HP
  Giá: 11,768,000
  TV-SUPE-5416
  Pentair / Mỹ
  2.0 HP - 220V
  11,768,000, 11,768,000 VND/Cái
 • Máy bơm STA-RITE MAX-E-PRO 1.0 HP
  Máy bơm STA-RITE MAX-E-PRO 1.0 HP
  MS: TV-MAXE-5417
  Tên:Máy bơm STA-RITE MAX-E-PRO 1.0 HP
  Giá: 10,836,000
  TV-MAXE-5417
  Pentair / Mỹ
  1.0 HP - 220V
  10,836,000, 10,836,000 VND/Cái
 • Máy bơm STA-RITE MAX-E-PRO 1.5 HP
  Máy bơm STA-RITE MAX-E-PRO 1.5 HP
  MS: TV-MAXE-5418
  Tên:Máy bơm STA-RITE MAX-E-PRO 1.5 HP
  Giá: 11,491,200
  TV-MAXE-5418
  Pentair / Mỹ
  1.5 HP - 220V
  11,491,200, 11,491,200 VND/Cái
 • Máy bơm STA-RITE MAX-E-PRO 2.0 HP
  Máy bơm STA-RITE MAX-E-PRO 2.0 HP
  MS: TV-MAXE-5419
  Tên:Máy bơm STA-RITE MAX-E-PRO 2.0 HP
  Giá: 15,750,000
  TV-MAXE-5419
  Pentair / Mỹ
  2.0 HP - 220V
  15,750,000, 15,750,000 VND/Cái
 • Máy bơm STA-RITE MAX-E-PRO 3.0 HP
  Máy bơm STA-RITE MAX-E-PRO 3.0 HP
  MS: TV-MAXE-5420
  Tên:Máy bơm STA-RITE MAX-E-PRO 3.0 HP
  Giá: 17,892,000
  TV-MAXE-5420
  Pentair / Mỹ
  3.0 HP - 220V
  17,892,000, 17,892,000 VND/Cái
 • Máy bơm nước AS-802
  Máy bơm nước AS-802
  MS: TV-AS80-4815
  Tên:Máy bơm nước AS-802
  Giá: 2,533,000
  TV-AS80-4815
  Asaki / Trung Quốc
  750W x 220V
  2,533,000, 2,533,000 VND/Cái
 • Máy bơm nước AS-801
  Máy bơm nước AS-801
  MS: TV-AS80-4816
  Tên:Máy bơm nước AS-801
  Giá: 2,451,000
  TV-AS80-4816
  Asaki / Trung Quốc
  600W x 220V
  2,451,000, 2,451,000 VND/Cái
 • Máy bơm nước AS-800
  Máy bơm nước AS-800
  MS: TV-AS80-4817
  Tên:Máy bơm nước AS-800
  Giá: 2,368,000
  TV-AS80-4817
  Asaki / Trung Quốc
  460W x 220V
  2,368,000, 2,368,000 VND/Cái
 • Bơm nước dùng cho hồ bơi 25465
  Bơm nước dùng cho hồ bơi 25465
  MS: TV-2546-1903
  Tên:Bơm nước dùng cho hồ bơi 25465
  Giá: 7,560,000
  TV-2546-1903
  Astral / Tây Ban nha
  11.8(m3/h) - 1.0 (HP)
  7,560,000, 7,560,000 VND/Cái
 • Bơm nước dùng cho hồ bơi 15238
  Bơm nước dùng cho hồ bơi 15238
  MS: TV-1523-1904
  Tên:Bơm nước dùng cho hồ bơi 15238
  Giá: 8,484,000
  TV-1523-1904
  Astral / Tây Ban nha
  8(m3/h) - 1/2 (HP)
  8,484,000, 8,484,000 VND/Cái
 • Bơm nước dùng cho hồ bơi 15240
  Bơm nước dùng cho hồ bơi 15240
  MS: TV-1524-1905
  Tên:Bơm nước dùng cho hồ bơi 15240
  Giá: 9,156,000
  TV-1524-1905
  Astral / Tây Ban nha
  12.5(m3/h) - 3/4 (HP)
  9,156,000, 9,156,000 VND/Cái
 • Bơm nước dùng cho hồ bơi 15242
  Bơm nước dùng cho hồ bơi 15242
  MS: TV-1524-1906
  Tên:Bơm nước dùng cho hồ bơi 15242
  Giá: 9,135,000
  TV-1524-1906
  Astral / Tây Ban nha
  15.5 (m3/h) - 1.0 (HP)
  9,135,000, 9,135,000 VND/Cái
 • Bơm nước dùng cho hồ bơi 15244
  Bơm nước dùng cho hồ bơi 15244
  MS: TV-1524-1907
  Tên:Bơm nước dùng cho hồ bơi 15244
  Giá: 10,879,000
  TV-1524-1907
  Astral / Tây Ban nha
  20(m3/h) -1.5 (HP)
  10,879,000, 10,879,000 VND/Cái
 • Bơm nước dùng cho hồ bơi 15246
  Bơm nước dùng cho hồ bơi 15246
  MS: TV-1524-1908
  Tên:Bơm nước dùng cho hồ bơi 15246
  Giá: 12,369,000
  TV-1524-1908
  Astral / Tây Ban nha
  26(m3/h) - 2.0(HP)
  12,369,000, 12,369,000 VND/Cái
 • Bơm nước dùng cho hồ bơi 15248
  Bơm nước dùng cho hồ bơi 15248
  MS: TV-1524-1909
  Tên:Bơm nước dùng cho hồ bơi 15248
  Giá: 13,125,000
  TV-1524-1909
  Astral / Tây Ban nha
  31(m3/h) - 3.0 (HP)
  13,125,000, 13,125,000 VND/Cái
 • Bơm nước dùng cho hồ bơi SB10
  Bơm nước dùng cho hồ bơi SB10
  MS: TV-SB10-1910
  Tên:Bơm nước dùng cho hồ bơi SB10
  Giá: 6,888,000
  TV-SB10-1910
  Emaux / Hong Kong
  12.6(m3/h) - 1.0 (HP)
  6,888,000, 6,888,000 VND/Cái
 • Bơm nước dùng cho hồ bơi SB15
  Bơm nước dùng cho hồ bơi SB15
  MS: TV-SB15-1911
  Tên:Bơm nước dùng cho hồ bơi SB15
  Giá: 7,392,000
  TV-SB15-1911
  Emaux / Hong Kong
  18.0(m3/h) - 1.5 (HP)
  7,392,000, 7,392,000 VND/Cái
 • Bơm nước dùng cho hồ bơi SB20
  Bơm nước dùng cho hồ bơi SB20
  MS: TV-SB20-1912
  Tên:Bơm nước dùng cho hồ bơi SB20
  Giá: 8,526,000
  TV-SB20-1912
  Emaux / Hong Kong
  25.2(m3/h) - 2.0 (HP)
  8,526,000, 8,526,000 VND/Cái
 • Bơm nước dùng cho hồ bơi SB30
  Bơm nước dùng cho hồ bơi SB30
  MS: TV-SB30-1913
  Tên:Bơm nước dùng cho hồ bơi SB30
  Giá: 9,093,000
  TV-SB30-1913
  Emaux / Hong Kong
  31.2(m3/h) -3.0 (HP)
  9,093,000, 9,093,000 VND/Cái
 • Bơm nước dùng cho hồ bơi SC100
  Bơm nước dùng cho hồ bơi SC100
  MS: TV-C100-1914
  Tên:Bơm nước dùng cho hồ bơi SC100
  Giá: 5,691,000
  TV-C100-1914
  Emaux / Hong Kong
  10.5(m3/h) - 1.0(HP)
  5,691,000, 5,691,000 VND/Cái
Total: 21
Sản phẩm đã xem
0Sản phẩm