Sản phẩm

Tìm kiếm

Mũi khoan bê tông gài

 • Mũi khoan bê tông đuôi gài AK-6728
  Mũi khoan bê tông đuôi gài AK-6728
  MS: TV-AK67-4717
  Tên:Mũi khoan bê tông đuôi gài AK-6728
  Giá: 19,000
  TV-AK67-4717
  Asaki / Trung Quốc
  6.5x160mm
  19,000, 19,000 VND/Cái
 • Mũi khoan bê tông đuôi gài AK-6729
  Mũi khoan bê tông đuôi gài AK-6729
  MS: TV-AK67-4718
  Tên:Mũi khoan bê tông đuôi gài AK-6729
  Giá: 19,000
  TV-AK67-4718
  Asaki / Trung Quốc
  8x160mm
  19,000, 19,000 VND/Cái
 • Mũi khoan bê tông đuôi gài AK-6730
  Mũi khoan bê tông đuôi gài AK-6730
  MS: TV-AK67-4719
  Tên:Mũi khoan bê tông đuôi gài AK-6730
  Giá: 19,000
  TV-AK67-4719
  Asaki / Trung Quốc
  10x160mm
  19,000, 19,000 VND/Cái
 • Mũi khoan bê tông đuôi gài AK-6731
  Mũi khoan bê tông đuôi gài AK-6731
  MS: TV-AK67-4720
  Tên:Mũi khoan bê tông đuôi gài AK-6731
  Giá: 19,000
  TV-AK67-4720
  Asaki / Trung Quốc
  12x160mm
  19,000, 19,000 VND/Cái
 • Mũi khoan bê tông đuôi gài AK-6732
  Mũi khoan bê tông đuôi gài AK-6732
  MS: TV-AK67-4721
  Tên:Mũi khoan bê tông đuôi gài AK-6732
  Giá: 30,000
  TV-AK67-4721
  Asaki / Trung Quốc
  14x160mm
  30,000, 30,000 VND/Cái
 • Mũi khoan bê tông đuôi gài AK-6733
  Mũi khoan bê tông đuôi gài AK-6733
  MS: TV-AK67-4722
  Tên:Mũi khoan bê tông đuôi gài AK-6733
  Giá: 29,000
  TV-AK67-4722
  Asaki / Trung Quốc
  16x150mm
  29,000, 29,000 VND/Cái
 • Mũi khoan bê tông đuôi gài AK-6735
  Mũi khoan bê tông đuôi gài AK-6735
  MS: TV-AK67-4723
  Tên:Mũi khoan bê tông đuôi gài AK-6735
  Giá: 51,000
  TV-AK67-4723
  Asaki / Trung Quốc
  12x350mm
  51,000, 51,000 VND/Cái
 • Mũi khoan bê tông đuôi gài AK-6736
  Mũi khoan bê tông đuôi gài AK-6736
  MS: TV-AK67-4724
  Tên:Mũi khoan bê tông đuôi gài AK-6736
  Giá: 52,000
  TV-AK67-4724
  Asaki / Trung Quốc
  14x350mm
  52,000, 52,000 VND/Cái
 • Mũi khoan bê tông đuôi gài AK-6737
  Mũi khoan bê tông đuôi gài AK-6737
  MS: TV-AK67-4725
  Tên:Mũi khoan bê tông đuôi gài AK-6737
  Giá: 55,000
  TV-AK67-4725
  Asaki / Trung Quốc
  16x350mm
  55,000, 55,000 VND/Cái
 • Mũi khoan bê tông đuôi gài AK-6738
  Mũi khoan bê tông đuôi gài AK-6738
  MS: TV-AK67-4726
  Tên:Mũi khoan bê tông đuôi gài AK-6738
  Giá: 74,000
  TV-AK67-4726
  Asaki / Trung Quốc
  18x350mm
  74,000, 74,000 VND/Cái
 • Mũi khoan bê tông đuôi gài AK-6739
  Mũi khoan bê tông đuôi gài AK-6739
  MS: TV-AK67-4727
  Tên:Mũi khoan bê tông đuôi gài AK-6739
  Giá: 71,000
  TV-AK67-4727
  Asaki / Trung Quốc
  20x350mm
  71,000, 71,000 VND/Cái
 • Mũi khoan bê tông đuôi gài AK-6740
  Mũi khoan bê tông đuôi gài AK-6740
  MS: TV-AK67-4728
  Tên:Mũi khoan bê tông đuôi gài AK-6740
  Giá: 100,000
  TV-AK67-4728
  Asaki / Trung Quốc
  22x350mm
  100,000, 100,000 VND/Cái
 • Mũi khoan bê tông đuôi gài AK-6741
  Mũi khoan bê tông đuôi gài AK-6741
  MS: TV-AK67-4729
  Tên:Mũi khoan bê tông đuôi gài AK-6741
  Giá: 100,000
  TV-AK67-4729
  Asaki / Trung Quốc
  25x350mm
  100,000, 100,000 VND/Cái
Sản phẩm đã xem
0Sản phẩm