Sản phẩm

Tìm kiếm

Mũi khoan

 • Khoan bê tông 6 ly * 110 W0106AA
  Khoan bê tông 6 ly * 110 W0106AA
  MS: TV-W010-3750
  Tên:Khoan bê tông 6 ly * 110 W0106AA
  Giá: 20,000
  TV-W010-3750
  Wynns / Trung Quốc
  6 ly * 110
  20,000, 20,000 VND/Cái
 • Khoan bê tông 8 ly * 110 W0106AB
  Khoan bê tông 8 ly * 110 W0106AB
  MS: TV-W010-3751
  Tên:Khoan bê tông 8 ly * 110 W0106AB
  Giá: 20,000
  TV-W010-3751
  Wynns / Trung Quốc
  8 ly * 110
  20,000, 20,000 VND/Cái
 • Khoan bê tông 10 ly * 110 W0106AC
  Khoan bê tông 10 ly * 110 W0106AC
  MS: TV-W010-3752
  Tên:Khoan bê tông 10 ly * 110 W0106AC
  Giá: 20,000
  TV-W010-3752
  Wynns / Trung Quốc
  10 ly * 110
  20,000, 20,000 VND/Cái
 • Khoan bê tông 6 ly * 160 W0106AD
  Khoan bê tông 6 ly * 160 W0106AD
  MS: TV-W010-3753
  Tên:Khoan bê tông 6 ly * 160 W0106AD
  Giá: 20,000
  TV-W010-3753
  Wynns / Trung Quốc
  6 ly * 160
  20,000, 20,000 VND/Cái
 • Khoan bê tông 8 ly * 160 W0106AE
  Khoan bê tông 8 ly * 160 W0106AE
  MS: TV-W010-3754
  Tên:Khoan bê tông 8 ly * 160 W0106AE
  Giá: 20,000
  TV-W010-3754
  Wynns / Trung Quốc
  8 ly * 160
  20,000, 20,000 VND/Cái
 • Khoan bê tông 10 ly * 160 W0106AG
  Khoan bê tông 10 ly * 160 W0106AG
  MS: TV-W010-3755
  Tên:Khoan bê tông 10 ly * 160 W0106AG
  Giá: 20,000
  TV-W010-3755
  Wynns / Trung Quốc
  10 ly * 160
  20,000, 20,000 VND/Cái
 • Khoan bê tông 12 ly * 160 W0106AH
  Khoan bê tông 12 ly * 160 W0106AH
  MS: TV-W010-3756
  Tên:Khoan bê tông 12 ly * 160 W0106AH
  Giá: 20,000
  TV-W010-3756
  Wynns / Trung Quốc
  12 ly * 160
  20,000, 20,000 VND/Cái
 • Khoan bê tông 14 ly * 160 W0106AI
  Khoan bê tông 14 ly * 160 W0106AI
  MS: TV-W010-3757
  Tên:Khoan bê tông 14 ly * 160 W0106AI
  Giá: 34,000
  TV-W010-3757
  Wynns / Trung Quốc
  14 ly * 160
  34,000, 34,000 VND/Cái
 • Khoan bê tông 16 ly * 160 W0106AJ
  Khoan bê tông 16 ly * 160 W0106AJ
  MS: TV-W010-3758
  Tên:Khoan bê tông 16 ly * 160 W0106AJ
  Giá: 34,000
  TV-W010-3758
  Wynns / Trung Quốc
  16 ly * 160
  34,000, 34,000 VND/Cái
 • Khoan bê tông 18 ly * 350 W0106AF
  Khoan bê tông 18 ly * 350 W0106AF
  MS: TV-W010-3759
  Tên:Khoan bê tông 18 ly * 350 W0106AF
  Giá: 88,000
  TV-W010-3759
  Wynns / Trung Quốc
  18 ly * 350
  88,000, 88,000 VND/Cái
 • Mũi khoan INOX 1.0 ly W2673A
  Mũi khoan INOX 1.0 ly W2673A
  MS: TV-W267-4014
  Tên:Mũi khoan INOX 1.0 ly W2673A
  Giá: 4,000
  TV-W267-4014
  Wynns / Trung Quốc
  1.0 ly
  4,000, 4,000 VND/Cái
 • Mũi khoan INOX 1.5 ly W2673B
  Mũi khoan INOX 1.5 ly W2673B
  MS: TV-W267-4015
  Tên:Mũi khoan INOX 1.5 ly W2673B
  Giá: 4,000
  TV-W267-4015
  Wynns / Trung Quốc
  1.5 ly
  4,000, 4,000 VND/Cái
 • Mũi khoan INOX 2.5 ly W2673D
  Mũi khoan INOX 2.5 ly W2673D
  MS: TV-W267-4016
  Tên:Mũi khoan INOX 2.5 ly W2673D
  Giá: 4,000
  TV-W267-4016
  Wynns / Trung Quốc
  2.5 ly
  4,000, 4,000 VND/Cái
 • Mũi khoan INOX 3.0 ly W2673F
  Mũi khoan INOX 3.0 ly W2673F
  MS: TV-W267-4017
  Tên:Mũi khoan INOX 3.0 ly W2673F
  Giá: 5,000
  TV-W267-4017
  Wynns / Trung Quốc
  3.0 ly
  5,000, 5,000 VND/Cái
 • Mũi khoan INOX 3.2 ly W2673G
  Mũi khoan INOX 3.2 ly W2673G
  MS: TV-W267-4018
  Tên:Mũi khoan INOX 3.2 ly W2673G
  Giá: 5,000
  TV-W267-4018
  Wynns / Trung Quốc
  3.2 ly
  5,000, 5,000 VND/Cái
 • Mũi khoan INOX 3.5 ly W2673H
  Mũi khoan INOX 3.5 ly W2673H
  MS: TV-W267-4019
  Tên:Mũi khoan INOX 3.5 ly W2673H
  Giá: 5,000
  TV-W267-4019
  Wynns / Trung Quốc
  3.5 ly
  5,000, 5,000 VND/Cái
 • Mũi khoan INOX 4.0 ly W2673I
  Mũi khoan INOX 4.0 ly W2673I
  MS: TV-W267-4020
  Tên:Mũi khoan INOX 4.0 ly W2673I
  Giá: 7,000
  TV-W267-4020
  Wynns / Trung Quốc
  4.0 ly
  7,000, 7,000 VND/Cái
 • Mũi khoan INOX 4.2 ly W2673J
  Mũi khoan INOX 4.2 ly W2673J
  MS: TV-W267-4021
  Tên:Mũi khoan INOX 4.2 ly W2673J
  Giá: 7,000
  TV-W267-4021
  Wynns / Trung Quốc
  4.2 ly
  7,000, 7,000 VND/Cái
 • Mũi khoan INOX 4.5 ly W2673K
  Mũi khoan INOX 4.5 ly W2673K
  MS: TV-W267-4022
  Tên:Mũi khoan INOX 4.5 ly W2673K
  Giá: 9,000
  TV-W267-4022
  Wynns / Trung Quốc
  4.5 ly
  9,000, 9,000 VND/Cái
 • Mũi khoan INOX 4.8 ly W2673L
  Mũi khoan INOX 4.8 ly W2673L
  MS: TV-W267-4023
  Tên:Mũi khoan INOX 4.8 ly W2673L
  Giá: 10,000
  TV-W267-4023
  Wynns / Trung Quốc
  4.8 ly
  10,000, 10,000 VND/Cái
Total: 61
Sản phẩm đã xem
0Sản phẩm