Sản phẩm

Tìm kiếm

Mũi khoan sắt & Inox

 • Mũi khoan sắt + inox cao cấp AK-3530
  Mũi khoan sắt + inox cao cấp AK-3530
  MS: TV-AK35-4677
  Tên:Mũi khoan sắt + inox cao cấp AK-3530
  Giá: 7,000
  TV-AK35-4677
  Asaki / Trung Quốc
  0.5mm
  7,000, 7,000 VND/Cái
 • Mũi khoan sắt + inox cao cấp AK-3531
  Mũi khoan sắt + inox cao cấp AK-3531
  MS: TV-AK35-4678
  Tên:Mũi khoan sắt + inox cao cấp AK-3531
  Giá: 7,000
  TV-AK35-4678
  Asaki / Trung Quốc
  0.8mm
  7,000, 7,000 VND/Cái
 • Mũi khoan sắt + inox cao cấp AK-3532
  Mũi khoan sắt + inox cao cấp AK-3532
  MS: TV-AK35-4679
  Tên:Mũi khoan sắt + inox cao cấp AK-3532
  Giá: 7,000
  TV-AK35-4679
  Asaki / Trung Quốc
  1.0mm
  7,000, 7,000 VND/Cái
 • Mũi khoan sắt + inox cao cấp AK-3533
  Mũi khoan sắt + inox cao cấp AK-3533
  MS: TV-AK35-4680
  Tên:Mũi khoan sắt + inox cao cấp AK-3533
  Giá: 7,000
  TV-AK35-4680
  Asaki / Trung Quốc
  1.2mm
  7,000, 7,000 VND/Cái
 • Mũi khoan sắt + inox cao cấp AK-3534
  Mũi khoan sắt + inox cao cấp AK-3534
  MS: TV-AK35-4681
  Tên:Mũi khoan sắt + inox cao cấp AK-3534
  Giá: 7,000
  TV-AK35-4681
  Asaki / Trung Quốc
  1.5mm
  7,000, 7,000 VND/Cái
 • Mũi khoan sắt + inox cao cấp AK-3535
  Mũi khoan sắt + inox cao cấp AK-3535
  MS: TV-AK35-4682
  Tên:Mũi khoan sắt + inox cao cấp AK-3535
  Giá: 7,000
  TV-AK35-4682
  Asaki / Trung Quốc
  1.8mm
  7,000, 7,000 VND/Cái
 • Mũi khoan sắt + inox cao cấp AK-3536
  Mũi khoan sắt + inox cao cấp AK-3536
  MS: TV-AK35-4683
  Tên:Mũi khoan sắt + inox cao cấp AK-3536
  Giá: 7,000
  TV-AK35-4683
  Asaki / Trung Quốc
  2.0mm
  7,000, 7,000 VND/Cái
 • Mũi khoan sắt + inox cao cấp AK-3537
  Mũi khoan sắt + inox cao cấp AK-3537
  MS: TV-AK35-4684
  Tên:Mũi khoan sắt + inox cao cấp AK-3537
  Giá: 7,000
  TV-AK35-4684
  Asaki / Trung Quốc
  2.5mm
  7,000, 7,000 VND/Cái
 • Mũi khoan sắt + inox cao cấp AK-3538
  Mũi khoan sắt + inox cao cấp AK-3538
  MS: TV-AK35-4685
  Tên:Mũi khoan sắt + inox cao cấp AK-3538
  Giá: 10,000
  TV-AK35-4685
  Asaki / Trung Quốc
  2.8mm
  10,000, 10,000 VND/Cái
 • Mũi khoan sắt + inox cao cấp AK-3539
  Mũi khoan sắt + inox cao cấp AK-3539
  MS: TV-AK35-4686
  Tên:Mũi khoan sắt + inox cao cấp AK-3539
  Giá: 10,000
  TV-AK35-4686
  Asaki / Trung Quốc
  3.0mm
  10,000, 10,000 VND/Cái
 • Mũi khoan sắt + inox cao cấp AK-3540
  Mũi khoan sắt + inox cao cấp AK-3540
  MS: TV-AK35-4687
  Tên:Mũi khoan sắt + inox cao cấp AK-3540
  Giá: 10,000
  TV-AK35-4687
  Asaki / Trung Quốc
  3.2mm
  10,000, 10,000 VND/Cái
 • Mũi khoan sắt + inox cao cấp AK-3541
  Mũi khoan sắt + inox cao cấp AK-3541
  MS: TV-AK35-4688
  Tên:Mũi khoan sắt + inox cao cấp AK-3541
  Giá: 12,000
  TV-AK35-4688
  Asaki / Trung Quốc
  3.5mm
  12,000, 12,000 VND/Cái
 • Mũi khoan sắt + inox cao cấp AK-3542
  Mũi khoan sắt + inox cao cấp AK-3542
  MS: TV-AK35-4689
  Tên:Mũi khoan sắt + inox cao cấp AK-3542
  Giá: 13,000
  TV-AK35-4689
  Asaki / Trung Quốc
  3.8mm
  13,000, 13,000 VND/Cái
 • Mũi khoan sắt + inox cao cấp AK-3543
  Mũi khoan sắt + inox cao cấp AK-3543
  MS: TV-AK35-4690
  Tên:Mũi khoan sắt + inox cao cấp AK-3543
  Giá: 13,000
  TV-AK35-4690
  Asaki / Trung Quốc
  4.0mm
  13,000, 13,000 VND/Cái
 • Mũi khoan sắt + inox cao cấp AK-3544
  Mũi khoan sắt + inox cao cấp AK-3544
  MS: TV-AK35-4691
  Tên:Mũi khoan sắt + inox cao cấp AK-3544
  Giá: 13,000
  TV-AK35-4691
  Asaki / Trung Quốc
  4.2mm
  13,000, 13,000 VND/Cái
 • Mũi khoan sắt + inox cao cấp AK-3545
  Mũi khoan sắt + inox cao cấp AK-3545
  MS: TV-AK35-4692
  Tên:Mũi khoan sắt + inox cao cấp AK-3545
  Giá: 15,000
  TV-AK35-4692
  Asaki / Trung Quốc
  4.5mm
  15,000, 15,000 VND/Cái
 • Mũi khoan sắt + inox cao cấp AK-3546
  Mũi khoan sắt + inox cao cấp AK-3546
  MS: TV-AK35-4693
  Tên:Mũi khoan sắt + inox cao cấp AK-3546
  Giá: 16,000
  TV-AK35-4693
  Asaki / Trung Quốc
  4.8mm
  16,000, 16,000 VND/Cái
 • Mũi khoan sắt + inox cao cấp AK-3547
  Mũi khoan sắt + inox cao cấp AK-3547
  MS: TV-AK35-4694
  Tên:Mũi khoan sắt + inox cao cấp AK-3547
  Giá: 16,000
  TV-AK35-4694
  Asaki / Trung Quốc
  5.0mm
  16,000, 16,000 VND/Cái
 • Mũi khoan sắt + inox cao cấp AK-3548
  Mũi khoan sắt + inox cao cấp AK-3548
  MS: TV-AK35-4695
  Tên:Mũi khoan sắt + inox cao cấp AK-3548
  Giá: 16,000
  TV-AK35-4695
  Asaki / Trung Quốc
  5.2mm
  16,000, 16,000 VND/Cái
 • Mũi khoan sắt + inox cao cấp AK-3549
  Mũi khoan sắt + inox cao cấp AK-3549
  MS: TV-AK35-4696
  Tên:Mũi khoan sắt + inox cao cấp AK-3549
  Giá: 19,000
  TV-AK35-4696
  Asaki / Trung Quốc
  5.5mm
  19,000, 19,000 VND/Cái
Total: 40
Sản phẩm đã xem
0Sản phẩm