Sản phẩm

Tìm kiếm

Đo điện trở cách điện

 • Đo điện trở cách điện 3001B
  Đo điện trở cách điện 3001B
  MS: TV-3001-2760
  Tên:Đo điện trở cách điện 3001B
  Giá: 5,928,000
  TV-3001-2760
  Kyoritsu / Thái Lan
  2M/20M/200MΩ
  4,940,000, 5,928,000 VND/Cái
 • Đo điện trở cách điện 3128
  Đo điện trở cách điện 3128
  MS: TV-3128-2771
  Tên:Đo điện trở cách điện 3128
  Giá: 140,856,000
  TV-3128-2771
  Kyoritsu / Thái Lan
  500V-12000V
  117,380,000, 140,856,000 VND/Cái
 • Đo điện trở cách điện 3161A
  Đo điện trở cách điện 3161A
  MS: TV-3161-2772
  Tên:Đo điện trở cách điện 3161A
  Giá: 8,028,000
  TV-3161-2772
  Kyoritsu / Thái Lan
  10M/100MΩ
  6,690,000, 8,028,000 VND/Cái
 • Đo điện trở cách điện 3166
  Đo điện trở cách điện 3166
  MS: TV-3166-2773
  Tên:Đo điện trở cách điện 3166
  Giá: 2,400,000
  TV-3166-2773
  Kyoritsu / Thái Lan
  2000MΩ - 1000V
  2,000,000, 2,400,000 VND/Cái
 • Đo điện trở cách điện 3313
  Đo điện trở cách điện 3313
  MS: TV-3313-2774
  Tên:Đo điện trở cách điện 3313
  Giá: 7,154,000
  TV-3313-2774
  Kyoritsu / Thái Lan
  125V/250V/500V/1000V
  7,154,000, 7,154,000 VND/Cái
 • Đo điện trở cách điện 3314
  Đo điện trở cách điện 3314
  MS: TV-3314-2775
  Tên:Đo điện trở cách điện 3314
  Giá: 6,070,000
  TV-3314-2775
  Kyoritsu / Thái Lan
  50V/ 125V/250V/500V
  6,070,000, 6,070,000 VND/Cái
 • Đo điện trở cách điện 3316
  Đo điện trở cách điện 3316
  MS: TV-3316-2776
  Tên:Đo điện trở cách điện 3316
  Giá: 7,442,000
  TV-3316-2776
  Kyoritsu / Thái Lan
  125V/250V/500V/1000V
  7,442,000, 7,442,000 VND/Cái
 • Đo điện trở cách điện 3005A
  Đo điện trở cách điện 3005A
  MS: TV-3005-0385
  Tên:Đo điện trở cách điện 3005A
  Giá: 6,600,000
  TV-3005-0385
  Kyoritsu / Nhật bản
  600V - 2000MΩ
  5,500,000, 6,600,000 VND/Cái
 • Đo điện trở cách điện 3007A
  Đo điện trở cách điện 3007A
  MS: TV-3007-0386
  Tên:Đo điện trở cách điện 3007A
  Giá: 7,500,000
  TV-3007-0386
  Kyoritsu / Nhật bản
  1000V-2000MΩ
  6,250,000, 7,500,000 VND/Cái
 • Đo điện trở cách điện 3021
  Đo điện trở cách điện 3021
  MS: TV-3021-0387
  Tên:Đo điện trở cách điện 3021
  Giá: 8,400,000
  TV-3021-0387
  Kyoritsu / Nhật bản
  1000V-2000MΩ
  7,000,000, 8,400,000 VND/Cái
 • Đo điện trở cách điện 3022
  Đo điện trở cách điện 3022
  MS: TV-3022-0388
  Tên:Đo điện trở cách điện 3022
  Giá: 8,400,000
  TV-3022-0388
  Kyoritsu / Nhật bản
  500V - 2000MΩ
  7,000,000, 8,400,000 VND/Cái
 • Đo điện trở cách điện 3023
  Đo điện trở cách điện 3023
  MS: TV-3023-0389
  Tên:Đo điện trở cách điện 3023
  Giá: 8,400,000
  TV-3023-0389
  Kyoritsu / Nhật bản
  600V-2000MΩ
  7,000,000, 8,400,000 VND/Cái
 • Đo điện trở cách điện 3111V
  Đo điện trở cách điện 3111V
  MS: TV-3111-0390
  Tên:Đo điện trở cách điện 3111V
  Giá: 4,750,000
  TV-3111-0390
  Kyoritsu / Nhật bản
  400MΩ-1000V
  4,750,000, 4,750,000 VND/Cái
 • Đo điện trở cách điện 3121
  Đo điện trở cách điện 3121
  MS: TV-3121-0391
  Tên:Đo điện trở cách điện 3121
  Giá: 8,210,000
  TV-3121-0391
  Kyoritsu / Nhật bản
  2500V - 100GΩ
  8,210,000, 8,210,000 VND/Cái
 • Đo điện trở cách điện 3122
  Đo điện trở cách điện 3122
  MS: TV-3122-0392
  Tên:Đo điện trở cách điện 3122
  Giá: 8,810,000
  TV-3122-0392
  Kyoritsu / Nhật bản
  5000V-200GΩ
  8,810,000, 8,810,000 VND/Cái
 • Đo điện trở cách điện 3123
  Đo điện trở cách điện 3123
  MS: TV-3123-0393
  Tên:Đo điện trở cách điện 3123
  Giá: 11,500,000
  TV-3123-0393
  Kyoritsu / Nhật bản
  10000V-400GΩ
  11,500,000, 11,500,000 VND/Cái
 • Đo điện trở cách điện 3124
  Đo điện trở cách điện 3124
  MS: TV-3124-0394
  Tên:Đo điện trở cách điện 3124
  Giá: 29,847,000
  TV-3124-0394
  Kyoritsu / Nhật bản
  10kV-100GΩ
  29,847,000, 29,847,000 VND/Cái
 • Đo điện trở cách điện 3125
  Đo điện trở cách điện 3125
  MS: TV-3125-0395
  Tên:Đo điện trở cách điện 3125
  Giá: 18,084,000
  TV-3125-0395
  Kyoritsu / Nhật bản
  5000V-1TΩ
  15,070,000, 18,084,000 VND/Cái
 • Đo điện trở cách điện 3131A
  Đo điện trở cách điện 3131A
  MS: TV-3131-0396
  Tên:Đo điện trở cách điện 3131A
  Giá: 5,604,000
  TV-3131-0396
  Kyoritsu / Nhật bản
  1000V-400MΩ
  4,670,000, 5,604,000 VND/Cái
 • Đo điện trở cách điện 3132A
  Đo điện trở cách điện 3132A
  MS: TV-3132-0397
  Tên:Đo điện trở cách điện 3132A
  Giá: 4,140,000
  TV-3132-0397
  Kyoritsu / Nhật bản
  1000V-400M
  3,450,000, 4,140,000 VND/Cái
Total: 26
Sản phẩm đã xem
0Sản phẩm