Sản phẩm

Tìm kiếm

Đo nhiều chức năng

 • Đo nhiều chức năng 6010A
  Đo nhiều chức năng 6010A
  MS: TV-6010-2789
  Tên:Đo nhiều chức năng 6010A
  Giá: 13,038,000
  TV-6010-2789
  Kyoritsu / Thái Lan
  20/2000Ω
  10,865,000, 13,038,000 VND/Cái
 • Đo nhiều chức năng 6010B
  Đo nhiều chức năng 6010B
  MS: TV-6010-2790
  Tên:Đo nhiều chức năng 6010B
  Giá: 15,528,000
  TV-6010-2790
  Kyoritsu / Thái Lan
  20/200MΩ
  12,940,000, 15,528,000 VND/Cái
 • Đo nhiều chức năng 6011A
  Đo nhiều chức năng 6011A
  MS: TV-6011-2791
  Tên:Đo nhiều chức năng 6011A
  Giá: 19,808,400
  TV-6011-2791
  Kyoritsu / Thái Lan
  20/200/2000Ω
  16,507,000, 19,808,400 VND/Cái
 • Đo nhiều chức năng 6015
  Đo nhiều chức năng 6015
  MS: TV-6015-2792
  Tên:Đo nhiều chức năng 6015
  Giá: 36,218,400
  TV-6015-2792
  Kyoritsu / Thái Lan
  20/200/2000Ω
  30,182,000, 36,218,400 VND/Cái
 • Đo nhiểu chức năng 6017
  Đo nhiểu chức năng 6017
  MS: TV-6017-2793
  Tên:Đo nhiểu chức năng 6017
  Giá: 14,344,800
  TV-6017-2793
  Kyoritsu / Thái Lan
  125V/250V/ 500V
  11,954,000, 14,344,800 VND/Cái
 • Đo nhiểu chức năng 6018
  Đo nhiểu chức năng 6018
  MS: TV-6018-2794
  Tên:Đo nhiểu chức năng 6018
  Giá: 14,344,800
  TV-6018-2794
  Kyoritsu / Thái Lan
  125V/250V/ 500V
  11,954,000, 14,344,800 VND/Cái
 • Đo nhiều chức năng 6020
  Đo nhiều chức năng 6020
  MS: TV-6020-2795
  Tên:Đo nhiều chức năng 6020
  Giá: 39,735,600
  TV-6020-2795
  Kyoritsu / Thái Lan
  125V/250V
  33,113,000, 39,735,600 VND/Cái
 • Đo nhiều chức năng 6030
  Đo nhiều chức năng 6030
  MS: TV-6030-2796
  Tên:Đo nhiều chức năng 6030
  Giá: 39,735,600
  TV-6030-2796
  Kyoritsu / Thái Lan
  125V/250V
  33,113,000, 39,735,600 VND/Cái
Sản phẩm đã xem
0Sản phẩm